O lokalnih in regionalnih radijskih postajah z Robertom Erjavcem in Simonom Prelesnikom.
Avtorici: Nastja Stopar in Kaja Kovačič
Glasba: The funky hump by Lee Rosevere & Positive and fun by Scott Holmes (Dostopno prek: Free Music Archive)

POVZETEK TEME
Tema: lokalni in regionalni radio
Radijski programi na slovenskem medijskem trgu glede na dobiček iz oglaševanja predstavljajo manjši del prihodkov. Vendar pa predstavljajo pomemben medij, saj poslušalcem ponujajo informacije, ki jim drugi mediji ne posvečajo enake pozornosti, vsaj ne na področju lokalnega obveščanja in ohranjanja kulturne raznolikosti Slovenije.
Za lokalne radijske ali televizijske programe se šteje programe, ki pokrivajo območja, kjer živi največ deset odstotkov prebivalcev Republike Slovenije, regionalni programi pa so namenjeni prebivalcem območja, na katerem živi med deset in petdeset odstotkov prebivalcev. Lokalni in regionalni radii lahko pridobijo status programa posebnega pomena, ki jim omogoča prijavo na razpis za sofinanciranje z državnimi sredstvi. Status podeljuje ministrstvo za kulturo. Novinar in vremenar Robert Erjavec nam je povedal, da se lokalni in regionalni radii, ki ne dobijo sredstev, preživljajo zgolj z oglaševanjem. Postaje s statusom morajo izpolnjevati določene pogoje, predpisane v pravilniku o programih posebnega pomena.
Ključna zahteva je objektivno in nepristransko obveščanje prebivalcev območja z novicami z različnih področji, ki so zanje pomembna. Področja morajo vključevati informativne, kulturno-umetniške, izobraževalne, otroške in mladinske, verske, športne ter kulturno-zabavne programske vsebine. Naslednji pogoj, ki ga mora takšen program izpolnjevati, je, da so v programskem odboru medija zastopani interesi prebivalcev. Lokalni programi morajo vsakodnevno predvajati najmanj dvajset odstotkov lokalnih programskih vsebin lastne produkcije, regionalni pa najmanj trideset odstotkov programskih vsebin lastne produkcije. Oboji morajo te vsebine predvajati med med 6. in 20. uro.
Kot prednost takšnih radiev sta najina sogovornika, novinar Robert Erjavec in odgovorni urednik radia Krka Simon Prelesnik izpostavila to, da je lokalni radio vedno na tekočem z dogajanjem, da diha z ljudmi, ki živijo v tistem okolju, in da izpostavijo zgodbe malih ljudi, ki na večjih medijih ne pridejo v ospredjesaj se izgubijo med novicami, ki zanimajo širše občinstvo.

Viri in literatura:

  • Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj. (2014). Dostopno prek http://www.akos-rs.si/files/Za_medije/Novinarska_vprasanja/2016/9_6/AKOS-Analiza-radijske-ponudbe-v-RS-in-moznosti-za-njen-razvoj-Junij-2014.pdf
  • Zakon o medijih (Zmed-UPB1). Ur. l. RS 110/2006. Dostopno prek
    http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4666
  • Pravilnik o programih posebnega pomena. Dostopno prek
    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4357
  • Prejšnji članekZaščiteno: Zgodba za brazgotino
    Naslednji članekJunaki z družinami, ki tvegajo svoja življenja